Ważna informacja dla kandydatów do szkoły dot. zaświadczenia lekarskiego

UWAGA !

 

Drodzy Kandydaci,

informujemy, że w przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w terminie, tj.:

  • do 27 lipca 2023 r. w przypadku kandydatów, którzy złożyli podanie o przyjęcie do szkoły do 30 czerwca 2023 r.
  • do 16 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00 w przypadku kandydatów, którzy złożyli podanie o przyjęcie do szkoły po 30 czerwca 2023 r.

należy w ww. terminach poinformować dyrektora szkoły o niemożliwości dostarczenia zaświadczenia w terminie, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego kandydat jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia go do szkoły, nie później jednak niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Jednocześnie przypominamy, że ww. zaświadczenie jest wymaganym dokumentem rekrutacyjnym, a badania lekarskie kandydatów do naszej szkoły są przeprowadzane bezpłatnie, na podstawie skierowania wystawionego przez sekretariat, w placówkach medycznych wymienionych w wykazie lekarzy medycyny pracy na dole strony w zakładce >>>REKRUTACJA<<<.