Organizacja kształcenia

CZAS TRWANIA NAUKI: 2 lata – 4 semestry


FORMA: dzienna

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO: 25 + 3 godziny wf


FORMA: stacjonarna

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO: 19

TERAPIA ZAJĘCIOWA jest kierunkiem umiejscowionym w zakresie nauk medycznych. Zajmuje się wieloaspektową rehabilitacją, poprawą dobrostanu psychofizycznego i społecznego jednostki oraz grup społecznych poprzez uczestnictwo w zajęciach, które zostały uznane przez osobę lub grupę społeczną jako mające wartość i znaczenie.

Szkoła zapewnia miejsca na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową.

Słuchacze kierunku terapeuta zajęciowy otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu państwowego egzaminu zawodowego absolwenci otrzymują dyplom wraz z suplementami w języku polskim i języku angielskim oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej.

 Miejsca przyszłej pracy 

 • Placówki wsparcia społecznego: warsztaty terapii zajęciowej, domy środowiskowe, domy samopomocy, domy opieki społecznej; zakładach pomocy społecznej;
 • Specjalistyczne ośrodki dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Specjalistyczne ośrodki otwarte i zamknięte rehabilitacji dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, emocjonalną i fizyczną;
 • Placówkach opieki nad osobami starszymi lub problemami psychicznym;
 • Centra rehabilitacyjne;
 • Szpitale z oddziałami rehabilitacji leczniczej, ortopedycznej, neurologicznej, geriatrycznej, dziecięcej, psychiatrycznej;
 • Sanatoriach;
 • Zakładach opiekuńczo-leczniczych;
 • Zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych;
 • Szkołach specjalnych i integracyjnych;
 • Przedszkolach z oddziałami integracyjnymi;
 • Świetlicach terapeutycznych.

 Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;
 • Język angielski w terapii zajęciowej;
 • Podstawy psychologii i pedagogiki;
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy;
 • Język migowy;
 • Podstawy terapii zajęciowej.

 Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej;
 • Prowadzenie terapii zajęciowej;
 • Komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego.

 Przedmioty ogólnokształcące:

 • Wychowanie fizyczne.