SYMBOL CYFROWY ZAWODU: 321301

NAZWA KWALIFIKACJI: Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diet i środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa

SYMBOL KWALIFIKACJI: MED.09

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

CZAS TRWANIA NAUKI: 2,5 roku (5 semestrów)

FORMA: dzienna

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO: 25+3 godziny wf

TECHNIK FARMACEUTYCZNY to osoba włączona w system opieki zdrowotnej w Polsce, która wspiera farmaceutę podczas pracy w aptece. Ma podstawową, niezbędną wiedzę z zakresu farmacji, potrafi określać właściwości leków, wskazywać właściwy sposób ich zażywania oraz przechowywania, jest w stanie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Do zadań technika farmaceutycznego należy w szczególności sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece. Technik farmaceutyczny w aptece ściśle współpracuje z farmaceutą i pozostaje pod jego nadzorem.

Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w aptekach otwartych, aptekach szpitalnych, hurtowniach farmaceutycznych.

Słuchacze kierunku technik farmaceutyczny otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu państwowego egzaminu zawodowego absolwenci otrzymują dyplom wraz z suplementami w języku polskim i języku angielskim oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Podczas nauki na tym kierunku nabędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające:
 • sporządzać i wytwarzać produkty leczniczych;
 • wykonywać czynności związane z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów;
 • uczestniczyć w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
 1. Organizacja działalności zawodowej
 2. Język angielski zawodowy
 3. Podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii
 4. Propedeutyka zdrowia i pierwsza pomoc
 5.  Kompetencje personalne i społeczne
 6. Produkty kosmetyczne
 7. Język migowy
 8. Podstawy farmacji stosowanej
 9. Farmakologia
 10. Analiza leków
 11. Farmakognozja
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
 1. Technologia postaci leku
 2. Analiza produktów leczniczych
 3. Apteka szkoleniowa
 4. Pracownia farmakognozji
 5. Świadczenia farmaceutyczne
Miejsca przyszłej pracy

Absolwent szkoły posiadający dyplom Technika Farmaceutycznego może podejmować pracę w:

 • aptekach
 • aptekach szpitalnych
 • punktach aptecznych
 • sklepach zielarskich
 • przemyśle farmaceutycznym
 • hurtowniach farmaceutycznych
 • laboratoriach analitycznych

Różne drogi zawodowe po szkole policealnej

Co więcej, zawód technika farmaceutycznego da ci możliwość podjęcia pracy w wielu różnych miejscach. Nie musisz ograniczać się do ogólnodostępnej lub szpitalnej apteki – sklepy zielarskie, hurtownie farmaceutyczne, laboratoria analityczne również stoją przed tobą otworem. Możesz się więc zajmować nie tylko obrotem lekami, ale również wytwarzać produkty lecznicze, suplementy diety i inne wyroby, które można sprzedawać w aptece.

Wybór, jaką drogą pójdziesz, zależy tylko od ciebie, ale jeśli chcesz pracować z ludźmi oraz w powiązaniu z medycyną, powinieneś rozważyć proponowany zawód.

Dlaczego technik farmaceutyczny?

Jeśli marzysz o tym, żeby w swojej przyszłej pracy zawodowej świadczyć pomoc i mieć dużo możliwości rozwoju, ten kierunek to coś właśnie dla ciebie! Jako technik farmaceutyczny, którym możesz zostać po ukończeniu naszej szkoły policealnej, możesz podjąć się pracy w obszarze obrotu produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi. Taka praca będzie wymagać od ciebie odpowiedzialności, koncentracji oraz życzliwego podejścia do każdego pacjenta.

Dowiedz się więcej o kierunku

Przeczytaj artykuły dotyczące kierunku TECHNIK FARMACEUTYCZNY na naszym blogu

Dzieje się na kierunku