KURS KWALIFIKACYJNY DLA OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH, KTÓRZY UZYSKALI KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZED 1 WRZEŚNIA 2021 r. -> ZOBACZ
Organizacja kształcenia

CZAS TRWANIA NAUKI: 1,5 roku – 3 semestry


FORMA: dzienna

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO: 25 + 3 godziny wf


FORMA: stacjonarna

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO: 19

OPIEKUN MEDYCZNY to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Zachodzące obecnie zmiany demograficzne, związane ze starzeniem się społeczeństwa prowadzą do wzrostu zainteresowania zatrudnianiem osób wykwalifikowanych do opieki nad osobami starszymi – zarówno w Polsce, jak również w innych krajach Europy.

Szkoła zapewnia miejsca na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową.

Słuchacze kierunku opiekun medyczny otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu państwowego egzaminu zawodowego absolwenci szkoły policealnej otrzymują dyplom wraz z suplementami w języku polskim i języku angielskim oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Miejsca przyszłej pracy:
Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnienia do pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, a w szczególności w:

 • Szpitalach,
 • Zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • Domach i Ośrodkach Pomocy Społecznej,
 • Niepublicznych zespołach i domach opieki,
 • Stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Wykaz zagadnień zawodowych na kierunku: 

 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • Zdrowie publiczne,
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
 • Zarys psychologii i socjologii,
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 • Organizacja pomocy społecznej z uwzględnieniem roli i zadań instytucji,
 • Język migowy,
 • Język obcy w ochronie zdrowia,
 • Komputerowe wspomaganie w ochronie zdrowia,
 • Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze,
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zajęcia praktyczne,
 • Praktyki zawodowe zblokowane.