OPIEKUN MEDYCZNY to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Zachodzące obecnie zmiany demograficzne, związane ze starzeniem się społeczeństwa prowadzą do wzrostu zainteresowania zatrudnianiem osób wykwalifikowanych do opieki nad osobami starszymi – zarówno w Polsce, jak również w innych krajach Europy.

Szkoła zapewnia miejsca na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową.

Miejsca przyszłej pracy:
Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnienia do pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, a w szczególności w:

 • Szpitalach,
 • Zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • Domach i Ośrodkach Pomocy Społecznej,
 • Niepublicznych zespołach i domach opieki,
 • Stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Organizacja kształcenia od roku szkolnego 2021/2022 (wymagane ukończenie szkoły średniej – bez matury): 

 • w systemie dziennym: od poniedziałku do piątku w godzinach porannych lub w formie popołudniowo-sobotniej,
 • stacjonarnie: zajęcia odbywają się przez 3 dni w tygodniu w godzinach porannych lub popołudniowych,
 • nauka trwa 1,5 roku (3 semestry),
 • absolwenci kierunku opiekun medyczny otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • po zdaniu państwowego egzaminu absolwenci szkoły policealnej otrzymują prawo wykonywania zawodu Opiekun Medyczny.

Wykaz zagadnień zawodowych na kierunku: 

 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • Zdrowie publiczne,
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
 • Zarys psychologii i socjologii,
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 • Organizacja pomocy społecznej z uwzględnieniem roli i zadań instytucji,
 • Język migowy,
 • Język obcy w ochronie zdrowia,
 • Komputerowe wspomaganie w ochronie zdrowia,
 • Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze,
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zajęcia praktyczne,
 • Praktyki zawodowe zblokowane.