KURS KWALIFIKACYJNY DLA OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH, KTÓRZY UZYSKALI KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZED 1 WRZEŚNIA 2021 r. -> ZOBACZ
SYMBOL CYFROWY ZAWODU: 532102

NAZWA KWALIFIKACJI: Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

SYMBOL KWALIFIKACJI: MED.14

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

CZAS TRWANIA NAUKI: 1,5 roku (3 semestry)
FORMA: dzienna

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO: 25 + 3 godziny wf

FORMA: stacjonarna

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO: 19

OPIEKUN MEDYCZNY to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Zachodzące obecnie zmiany demograficzne, związane ze starzeniem się społeczeństwa prowadzą do wzrostu zainteresowania zatrudnianiem osób wykwalifikowanych do opieki nad osobami starszymi – zarówno w Polsce, jak również w innych krajach Europy.

Szkoła zapewnia miejsca na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową.

Słuchacze kierunku opiekun medyczny otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu państwowego egzaminu zawodowego absolwenci szkoły policealnej otrzymują dyplom wraz z suplementami w języku polskim i języku angielskim oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 1. Organizacja działalności zawodowej
 2. Język angielski zawodowy
 3. Anatomia i fizjopatologia
 4. Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
  oraz opieki medycznej
 5. Kompetencje personalne i społeczne
 6. Język migowy
 7. Propedeutyka zdrowia
 8. Podstawy farmakologii

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 1. Pracownia zabiegów medyczno – pielęgnacyjnych
 2. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 3. Aktywizacja przyłóżkowa osoby chorej i
  niesamodzielnej
 4. Pierwsza pomoc
 5. Komputerowe wspomaganie działalności zawodowej

Miejsca przyszłej pracy:

Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnienia do pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, a w szczególności w:

 • Szpitalach,
 • Zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • Domach i Ośrodkach Pomocy Społecznej,
 • Niepublicznych zespołach i domach opieki,
 • Stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
Dowiedz się więcej o kierunku

Przeczytaj artykuły dotyczące kierunku OPIEKUN MEDYCZNY na naszym blogu