TECHNIK BHP to specjalista zajmujący się bezpieczeństwem i higieną pracy na poszczególnych stanowiskach oraz w całej firmie. Jest zatrudniany na stałe w przedsiębiorstwach posiadających więcej niż 100 pracowników oraz prowadzi wprowadzające i okresowe szkolenia bhp. Szkolenia prowadzi także w mniejszych firmach, które nie mają swojego technika BHP. Do zadań technika BHP należy ocena ryzyka zawodowego, a także eliminowanie zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach pracy, wprowadzanie zmian zapewniających właściwą higienę i bezpieczeństwo pracy w firmie oraz wyjaśnianie przyczyn i okoliczności wypadków w trakcie pracy.

Miejsca przyszłej pracy

Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnienia do pracy w:

 • Przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 100 pracowników,
 • Firmach szkoleniowych, prowadząc szkolenia dla firm zewnętrznych,
 • Urzędach Dozoru Technicznego,
 • Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Organizacja kształcenia

 • nauka odbywa się w trybie zaocznym, przez dwa dni (sobota-niedziela lub piątek-sobota), co dwa tygodnie,
 • nauka trwa 1,5 roku (3 semestry),
 • absolwenci kierunku Technik BHP otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie absolwenci szkoły policealnej otrzymują prawo wykonywania zawodu Technika BHP.

Wykaz zagadnień w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy prawa pracy,
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy,
 • Ergonomia w procesie pracy,
 • Zagrożenia w środowisku pracy,
 • Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy.

Wykaz zagadnień w kształceniu praktycznym:

 • Ocena ryzyka zawodowego,
 • Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Szkoła zapewnia miejsca na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową.

Przedmioty ogólnokształcące:

 • Podstawy przedsiębiorczości