Medyczna Szkoła Policealna nr 2 w Warszawie w Warszawie jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego i działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe;
2) Uchwały nr 52/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie i likwidacji Szkoły Policealnej w Warszawie.

Medyczna Szkoła Policealna nr 2 w Warszawie jest szkołą publiczną.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.