Informacja RODO

Obowiązek informacyjny przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medyczna Szkoła Policealna nr 2 w Warszawie reprezentowana przez Dyrektora, 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 23 tel. 22 849 45 12 mail: sekretariat@msp2.waw.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@ckziu.waw.pl.
 3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, na mocy umów lub dobrowolnej zgody.
 5. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 3, 00-793 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna RODO w związku z nauczaniem zdalnym

W związku z zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych ucznia w związku z nauczaniem zdalnym jest Medyczna Szkoła Policealna nr 2 w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 23.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem iod@ckziu.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie zdalnego nauczania oraz komunikacji elektronicznej.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana oraz danych osobowych ucznia danych osobowych jest w szczególności:

1)     ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.,

2)     rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,

3)     ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

4)     Rozporządzenie Min. Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 z późn.zm.)

co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit c) oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

 1. Kategorie danych osobowych

Dane osobowe uczniów dla potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą w zakresie:

1)    imię (imiona) i nazwisko;

2)    dane kontaktowe, adres poczty elektronicznej;

4)    informacje dot.: uczęszczania ucznia do placówki, typie szkoły lub rodzaju placówki, nazwie i adresie siedziby placówki oraz oddziale i klasie do których uczeń uczęszcza;

5)    numer telefonu kontaktowego;

6)    wizerunek;

7)    głos;

6)    nazwę użytkownika komunikatora lub innego środka komunikacji elektronicznej.

 1. Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu  realizacji zdalnego nauczania przez czas nauki zdanej oraz przez czas wynikający z przepisów prawa regulujących czas i zasady kształcenia w formie zdalnego nauczania.

 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora,  którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązku nauki w formie nauki zdalnej np.: Microsoft (usługa Office 365, Microsoft Teams).

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

1)     prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii zgodnie art. 15 RODO;

2)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3)     ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO –  to jest gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

4)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 21 RODO – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez administratora danych w ramach zdalnego nauczania.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmowało wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych