TECHNIK FARMACEUTYCZNY – to osoba włączona w system opieki zdrowotnej w Polsce, która wspiera farmaceutę podczas pracy w aptece. Ma podstawową, niezbędną wiedzę z zakresu farmacji, potrafi określać właściwości leków, wskazywać właściwy sposób ich zażywania oraz przechowywania, jest w stanie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Do zadań technika farmaceutycznego należy w szczególności sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece. Technik farmaceutyczny w aptece ściśle współpracuje z farmaceutą i pozostaje pod jego nadzorem.

Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w aptekach otwartych, aptekach szpitalnych, hurtowniach farmaceutycznych.

Miejsca przyszłej pracy

Absolwent szkoły posiadający dyplom Technika Farmaceutycznego może podejmować pracę w:

 1. aptekach
 2. aptekach szpitalnych
 3. punktach aptecznych
 4. sklepach zielarskich
 5. przemyśle farmaceutycznym
 6. hurtowniach farmaceutycznych
 7. laboratoriach analitycznych

Organizacja kształcenia

 • zajęcia odbywają się w formie dziennej, w systemie dziennym lub popołudniowo-sobotnim,
 • nauka na tym kierunku trwa 2,5 roku ( 5 semestrów),
 • uczniowie kierunku Technik Farmaceutyczny otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie absolwenci otrzymują dyplom Technika Farmaceutycznego.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Technologie informatyczne w aptece.
 3. Podstawy psychologii i socjologii i etyki.
 4. Język angielski w zawodzie.
 5. Propedeutyka zdrowia z elementami pierwszej pomocy.
 6. Podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii.
 7. Język migowy.
 8. Podstawy psychologii i socjologii.
 9. Organizacja ochrony zdrowia w Polsce i w UE.
 10. Język migowy.
 11. Technologia postaci leków.
 12. Analiza leków.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym.

 1. Technika sporządzania leków.
 2. Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
 3. Badanie tożsamości surowców naturalnych.
 4. Świadczenia farmaceutyczne

Szkoła zapewnia praktyki zawodowe.

 Podczas nauki na tym kierunku nabędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające:

 1. Sporządzać i wytwarzać produkty leczniczych;
 2. Wykonywać czynności związane z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów;
 3. Uczestniczyć w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.