Opiekun medyczny – rekrutacja na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Nie masz wykształcenia średniego, a chcesz zdobyć zawód opiekuna medycznego?!

Zapraszamy na bezpłatny kurs kwalifikacyjny! Zdobądź uprawnienia już w 1 rok!

WARUNKI  UCZESTNICTWA – w kursie mogą  uczestniczyć osoby dorosłe posiadające  świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej  bądź zawodowej. Po ukończeniu kursu osoby te otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu i mogą przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania świadectwa z kwalifikacji w zawodzie opiekun medyczny. Zaś po uzupełnieniu wykształcenia do średniego otrzymają Dyplom potwierdzający kwalifikacje w Zawodzie Opiekun medyczny.

Rekrutacja:
• Bez egzaminów wstępnych
• Decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły/placówki) – pobierz
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły (co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej)
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie z sekretariatu szkoły)
  • Dowód osobisty do wglądu
  • 1 zdjęcie

Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

Praca: Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Przedmioty nauczania w 1- rocznym cyklu kształcenia:

  • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,
  • Zdrowie publiczne,
  • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
  • Zarys psychologii i socjologii,
  • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
  • Organizacja pomocy społecznej z uwzględnieniem roli i zadań instytucji,
  • Język migowy,
  • Język obcy w ochronie zdrowia,
  • Komputerowe wspomaganie w ochronie zdrowia,
  • Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze,
  • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną,
  • Praktyki zawodowe zblokowane.