W ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0001/22 Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia organizuje we współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego kurs kwalifikacyjny uzupełniający wiedzę oraz umiejętności z zakresu czynności wykonywanych u pacjentów pn. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju” skierowany do opiekunów medycznych, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe przed dniem 1 września 2021 r. (przed zmianą podstawy programowej). 

Kurs składa się z dwóch części:

 • teoretycznej w formie e-learningowej organizowanej przez Partnera projektu – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 
 • praktycznej w formie stacjonarnej organizowanej przez szkoły, placówki i centra kształcenia zawodowego.

Część teoretyczna składa się ze 140 godzin dydaktycznych, które należy zrealizować w okresie 2 miesięcy od uzyskania dostępu do kursu online na platformie e-learningowej. Po odbyciu części teoretycznej należy zdać testowy egzamin teoretyczny.

Część praktyczna składa się ze 120 godzin dydaktycznych organizowana jest przez szkoły, placówki i centra kształcenia zawodowego w określonym przez nie terminie. Zaliczenie części praktycznej kursu odbywa się przez zaliczenie wszystkich ćwiczeń koniecznych do zaliczenia poszczególnych modułów składających się na egzamin praktyczny. 

Po ukończeniu kursu wydawane jest przez CMKP zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu. 

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod linkiem -> Fundusze Europejskie dla Zdrowia Kwalifikacje opiekunów medycznych (zdrowie.gov.pl)

KONTAKT WS. KURSU

adres e-mail: kursopiekun001@mz.gov.pl

nr tel.: 539 147 686 oraz 883 840 961

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 • formularz zgłoszeniowy z deklaracją uczestnictwa w projekcie
 • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • kopię
  • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny, lub
  • świadectwa potwierdzającego kwalifikację Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej albo kwalifikację MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, lub
  • certyfikatu kwalifikacji MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, lub
  • dyplomu zawodowego w zawodzie opiekun medyczny,

  z dopisanym oświadczeniem kandydata o zgodności kopii z oryginałem, o treści: „Oświadczam, że niniejsza kopia jest zgodna z oryginałem” oraz datą i podpisem kandydata.

Podane powyżej dokumenty należy przesłać w wersji papierowej na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Rozwoju Kadr Medycznych

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

z dopiskiem: „Projekt REACT – opiekun medyczny”

ZAŁĄCZNIKI