Ważne informacje dla kandydatów do szkoły dot. zaświadczenia lekarskiego

UWAGA !

Drodzy Kandydaci,

przypominamy, że do dnia 31 sierpnia 2022 r. należy dostarczyć do szkoły zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku braku możliwości przedłożenia ww. zaświadczenia w terminie należy pisemnie poinformować o tym fakcie Dyrektora Szkoły w formie papierowej (w sekretariacie szkoły) lub elektronicznej (na adres e-mail: sekretariat@msp2.waw.pl), wskazując w informacji przyczynę niedotrzymania terminu. Kandydaci, którzy złożyli dokumenty po 1 lipca 2022 r. tj. w postępowaniu uzupełniającym do szkoły na rok szkolny 2022/2023, powinni złożyć informację do dnia 19 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00.

Jednocześnie przypominamy, że ww. zaświadczenie jest wymaganym dokumentem rekrutacyjnym, a badania lekarskie kandydatów do naszej szkoły są przeprowadzane bezpłatnie, na podstawie skierowania wystawionego przez sekretariat, w placówkach medycznych wymienionych w wykazie lekarzy medycyny pracy na dole strony w zakładce >>>REKRUTACJA<<<.

 

 

Skip to content