Informacja RODO

Obowiązek informacyjny przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL):

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie reprezentowany przez Dyrektora, 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 23 tel. 22 849 45 12 mail: sekretariat@zmssp.edu.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@ckziu.waw.pl.
  3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi.
  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, na mocy umów lub dobrowolnej zgody.
  5. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 3, 00-793 Warszawa.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.