OPIEKUN MEDYCZNY to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Zachodzące obecnie zmiany demograficzne, związane ze starzeniem się społeczeństwa prowadzą do wzrostu zainteresowania zatrudnianiem osób wykwalifikowanych do opieki nad osobami starszymi – zarówno w Polsce, jak również w innych krajach Europy. Najczęściej poszukiwane są osoby do pracy w Niemczech, w związku z tym oferujemy w programie nauczanie języka niemieckiego

Szkoła zapewnia miejsca na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową.

Miejsca przyszłej pracy
Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnienia do pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, a w szczególności w:

 • Szpitalach,
 • Zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • Domach i Ośrodkach Pomocy Społecznej,
 • Niepublicznych zespołach i domach opieki,
 • Stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Organizacja kształcenia kwalifikacyjny kurs zawodowy (bez wykształcenia średniego – wymagane ukończenie 8-klasowej szkoły podstawowej/gimnazjum/zasadniczej szkoły zawodowej)

 • nauka odbywa się w formie zaocznej, przez dwa dni (sobota-niedziela lub piątek-sobota), co dwa tygodnie,
 • nauka trwa 1 rok,
 • kursanci po ukończeniu kursu otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu,
 • absolwenci kursu po zdaniu egzaminu państwowego uzyskują świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie Opiekun medyczny i otrzymują prawo wykonywania zawodu,
 • absolwenci kursu po uzupełnieniu wykształcenia do średniego otrzymują Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekun medyczny.

Organizacja kształcenia od roku szkolnego 2021/2022 (wymagane ukończenie szkoły średniej – bez matury) 

 • w formie dziennej: od poniedziałku do piątku w godzinach porannych lub popołudniowych oraz w soboty.
 • stacjonarnie: zajęcia odbywają się przez 3 dni w tygodniu, od piątku do niedzieli lub od czwartku do soboty w godzinach porannych lub popołudniowych,
 • nauka trwa 1,5 roku (3 semestry),
 • absolwenci kierunku Opiekun medyczny otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie absolwenci szkoły policealnej otrzymują prawo wykonywania zawodu Opiekun medyczny.

Wykaz zagadnień zawodowych na kierunku: Opiekun medyczny

 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • Zdrowie publiczne,
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
 • Zarys psychologii i socjologii,
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 • Organizacja pomocy społecznej z uwzględnieniem roli i zadań instytucji,
 • Język migowy,
 • Język obcy w ochronie zdrowia,
 • Komputerowe wspomaganie w ochronie zdrowia,
 • Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze,
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zajęcia praktyczne,
 • Praktyki zawodowe zblokowane.

Szkoła zapewnia miejsca na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową.