ZAPROSZENIE (czytaj całość)

do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na podst. art. 4 pkt. 8 przywołanej ustawy.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie”.

Szczegółowe wymagania dot. dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, określone zostały w załącznikach 1 i 3 do niniejszego zaproszenia.

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Projekt umowy