Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego i działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z póź.zm.),
2) Uchwały 123/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Warszawie oraz utworzenia Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie

W skład Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych wchodzą szkoły publiczne:
1) Medyczna Szkoła Policealna nr 2,
2) Szkoła Policealna dla Dorosłych.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.